Taalontwikkeling (VVE)

Grote Stappen

De taalsprongen die kinderen de eerste jaren maken, zijn groot. Tot ongeveer het zesde jaar wordt de basis van de taal gelegd. Daarna begint het bijschaven, een proces dat minstens zo belangrijk is. De één neemt deze stappen wat sneller dan de ander, maar de volgorde is bij alle kinderen en in alle talen gelijk.

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Wanneer uw kindje het consultatiebureau met 18 maanden bezoekt, heeft de jeugdverpleegkundige een scorelijst waarmee zij de taalontwikkeling van uw kindje beoordeelt. Afhankelijk van de uitslag van die score kunt uw kindje een VVE-indicatie meekrijgen. Met de VVE-indicatie kunt u uw kind aanmelden bij de SPGG. Wij dragen zorg voor het plaatsen van uw kind op een peuterspeelzaal met een speciaal VVE programma.

De SPGG heeft vijf VVE peuterspeelzalen

Op alle peuterspeelzalen werken de gediplomeerde leidsters met Puk & Ko en wordt er dus met thema’s gewerkt. In de VVE peuterspeelzalen (De Speeldoos, Olleke Bolleke, Beldertje, de Knuffel, Haaften) ligt nog meer de nadruk op de combinatie van taal, spelen en leren.

Het is bewezen dat het dieper en langer ingaan op een thema meer ontwikkeling bij peuters teweeg brengt.

Welk VVE programma gebruiken wij?

Wij hebben gekozen voor de “Puk & Ko methode”. De meeste basischolen in de gemeente Geldermalsen werken met de schoolmethode Schatkist die goed aansluit op “Puk & Ko”” 

Wat betekent het voor mijn kind?

PukHet doel van de peuterspeelzaal blijft ‘het samen leren spelen in een veilige omgeving’. De dagindeling en activiteiten zullen niet wezenlijk veranderen. Zoals genoemd, laat Puk & Ko zich gemakkelijk in ons normale programma inpassen. We werken met thema’s in grote en kleine kringen en met alle kinderen samen.

We bieden nadrukkelijk geen schoolprogramma, maar hebben gekozen voor een methode die goed past bij ons dagelijks handelen op de peuterspeelzaal. Ook het ontwikkelingsgericht werken wordt hiermee verder ondersteund.

De meest gestelde vragen over VVE.

Waarom VVE?

Een vroege aanpak van achterstanden in de (taal) ontwikkeling kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Daarom is landelijk de regeling VVE van kracht geworden.

Wat zijn de plaatsingseisen voor VVE?

Uw kind mag geplaatst worden als er een officiële verwijzing van het consultatiebureau is. Uw kind kan al vanaf 2 jarige leeftijd naar een peuterspeelzaal gaan, maar het VVE programma start daadwerkelijk wanneer uw kind tussen de 2,5 en 3 jaar oud is. Het VVE programma wordt gedurende minimaal een jaar doorlopen en uw kind moet minimaal 4 dagdelen of 10 uur naar de peuterspeelzaal. Een groot gedeelte van de ouderbijdrage voor deze VVE-dagdelen wordt gesubsidieerd door de gemeente Geldermalsen. Voor exacte bedragen kunt u contact opnemen met de administratie.

Hoe komt mijn kind in aanmerking voor VVE?

Op het consultatiebureau wordt aangegeven of uw kind tot deze doelgroep behoort. Zo ja, dan krijgt u een verwijsformulier Voor- en Vroegschoolse Educatieve programma’s mee. Hiermee kunt u bij de peuterspeelzaal aangeven dat uw kind aan het VVE programma mag deelnemen. In dat geval wordt de financiering (ouderbijdrage) aangepast. Het kan voorkomen dat uw kind al op de peuterspeelzaal zit en dat de leidster constateert dat hij of zij eigenlijk aan VVE zou moeten deelnemen. In dat geval zal de leidster een speciaal formulier voor het consultatiebureau invullen met het verzoek uw kind aan te merken voor VVE. Uiteindelijk zal de officiële bevestiging hiervan door het consultatiebureau moet worden bevestigd met het speciale verwijsformulier.

Wie betaalt het VVE programma?

De overheid heeft de hoogte van de ouderbijdrage voor VVE bepaald. De overige kosten worden gesubsidieerd door de overheid. De SPGG krijgt hiervoor jaarlijks een subsidie, gebaseerd op het aantal kinderen dat deelneemt aan VVE op een bepaald tijdstip. Voor de exacte bedragen kunt u contact opnemen met onze coördinator.