De oudercommissie (OC)

De oudercommissie (OC) bestaat uit ouders van peuters die gebruik maken van een peuterspeelzaalvestiging. Elke vestiging dient haar eigen OC te hebben.

De oudercommissie is een zelfstandig orgaan en ouders bepalen zelf hoe vaak ze een overleg met elkaar hebben. De OC kan de directeur en/bestuurder van de SPGG uitnodigen om bij een overleg aanwezig te zijn. In principe is bij elk overleg wel een pedagogisch medewerkster aanwezig.

De OC heeft de volgende adviesrechten over elk voorgenomen besluit:

– de wijze waarop het pedagogisch beleid wordt vorm gegeven (minimaal 1x per 12 maanden);
– voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
– openingstijden;
– het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen, waaronder het aanbieden van voorschoolse educatie;
– wijziging van de prijs.

Tevens worden de definitieve inspectierapporten van de afzonderlijke peuterspeelzalen besproken.

Van een advies als hierboven bedoeld  kan de SPGG slechts afwijken indien wij schriftelijk en gemotiveerd aangeven dat het belang van de organisatie zich tegen het advies verzet.

De OC is bevoegd de SPGG ook ongevraagd te adviseren over de bovenstaande onderwerpen.

De SPGG verstrekt de OC tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

Informatie over de OC op de vestiging van uw peuter kunt u op deze website vinden onder de specifieke tabblad van de peuterspeelvestiging.